FAQ

Hieronder vind je meest gestelde vragen en antwoorden over Siriz.

 

1. Wat doet Siriz?

Wij zijn een zorgorganisatie gespecialiseerd in onbedoelde zwangerschap. Wij zien elke dag in onze beroepspraktijk hoe ingrijpend een onbedoelde zwangerschap kan zijn. Wij willen er onvoorwaardelijk zijn voor vrouwen en mannen die ondersteuning nodig hebben tijdens deze complexe fase in hun leven. We luisteren, lopen samen op, motiveren, bieden hulp en perspectief.

 

Iedereen kan bij ons terecht voor hulp. Ook bieden wij opvang aan jonge zwangere vrouwen die geen plek hebben om te wonen en begeleiding nodig hebben bij de voorbereiding op het moederschap

 

Juist omdat wij zien wat de impact van een zwangerschap op jonge leeftijd kan zijn, geeft Siriz preventielessen aan jongeren. Wij willen daarmee het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen door met hen in gesprek te gaan over relaties, seksualiteit, wensen en grenzen.

 

In ons jaarverslag lees je hoeveel vrouwen Siriz in 2020 heeft geholpen en hoeveel jongeren wij hebben bereikt met preventielessen.

 

2. Wat betekent de visie van Siriz voor haar keuzehulpverlening?

Siriz is er altijd en onvoorwaardelijk. Siriz vindt elk menselijk leven waardevol en kwetsbaar. Daarom vinden we het belangrijk om goede zorg te bieden aan iedereen die te maken krijgt met een onbedoelde zwangerschap. Onze medewerkers zijn bevlogen professionals die intrinsiek gemotiveerd zijn om naast vrouwen en mannen te staan en hen te begeleiden tijdens deze complexe fase in hun leven.

 

Hoe we dat doen? We bemoedigen, hebben oog voor en staan naast onze cliënten. Kwaliteit is voor ons belangrijk. Daarom volgen onze medewerkers professionele scholing, trainingen en intervisie.

 

In keuzehulpverlening bespreken we alle factoren die voor een vrouw relevant zijn bij het nemen van haar beslissing. We informeren haar over alle opties die zij heeft, inclusief de beschikbare hulp en alternatieven voor abortus. We vinden dat een vrouw recht heeft op een goed geïnformeerde keuze. Dit recht staat ook opgenomen in de wet. Een vrouw neemt altijd zelf een beslissing over de zwangerschap.

Ook na haar keuze blijven we als Siriz beschikbaar voor een vrouw. Of zij nu hulp nodig heeft bij de voorbereiding op het ouderschap, het verwerken van een abortus of bij afstand ter adoptie of plaatsing van een kind in een pleeggezin.

 

Onze keuzebegeleiding wordt uitstekend beoordeeld. Daar zijn we blij mee en dat vinden we belangrijk. In 2020 gaven cliënten, die uiteenlopende keuzes maakten, ons het rapportcijfer 9,1. Ook uit onderzoek van het onafhankelijke toetsingspanel van VWS, blijkt dat wij ons werk als keuzehulpverlener goed verrichten.

 

3. Keurt Siriz abortus af?

Siriz is er altijd en onvoorwaardelijk. Siriz vindt elk menselijk leven waardevol en kwetsbaar. Daarom vinden we het belangrijk om goede zorg te bieden aan iedereen die te maken krijgt met een onbedoelde zwangerschap. Onze medewerkers zijn bevlogen professionals die intrinsiek gemotiveerd zijn om naast vrouwen en mannen te staan en hen te begeleiden tijdens deze complexe fase in hun leven.

 

Wij keuren geen keuzes af. Wij vinden het belangrijk om een vrouw goed te informeren over alle keuze-opties die zij heeft, inclusief de beschikbare hulp en alternatieven voor abortus. We vinden dat een vrouw recht heeft op een goed geïnformeerde keuze.

 

De primaire verantwoordelijkheid en keuze voor het uitdragen van een zwangerschap of het eventueel afbreken daarvan ligt, binnen wettelijke kaders, bij de vrouw. Dat onderschrijven en respecteren wij. Een vrouw neemt altijd zelf een beslissing over de zwangerschap.

 

Ook na haar keuze blijven we als Siriz beschikbaar voor een vrouw. Of een vrouw nu hulp nodig heeft bij de voorbereiding op het ouderschap, verwerken van een abortus of bij afstand ter adoptie of plaatsing van een kind in een pleeggezin.

 

Onze maatschappelijk werkers handelen professioneel, zonder oordeel uit te spreken over welke keuze dan ook. Siriz voldoet als keuzehulpverlener aan alle kwaliteitseisen en subsidievoorwaarden die het ministerie van VWS stelt aan keuzehulpverleners.

 

4. Doet Siriz haar werk vanuit een christelijke levensovertuiging?

Siriz is een professionele organisatie. Siriz werkt vanuit christelijke waarden zoals bemoedigend, oog voor elkaar en krachtig. Siriz helpt iedereen ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

 

Niet alle medewerkers of vrijwilligers hebben een christelijke achtergrond. Dat wordt ook niet gevraagd.

 

5. Siriz is gelieerd aan de VBOK. Hoe zit dat precies?

Siriz is in 2010 als professionele zorgorganisatie uit de VBOK voortgekomen.

De VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) is in 1971 opgericht. De vereniging heeft circa 35.000 leden en donateurs. Zij heeft o.a. als doel Siriz financieel te ondersteunen.

 

Ook voor de VBOK geldt dat zij de keuzevrijheid van de vrouw hoog acht en dat zij die vrijheid wil vergroten door het mogelijk te maken dat vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, waar nodig, worden ondersteund bij het maken van hun keuze, maar ook daarna.

 

6. Wie kunnen er bij Siriz terecht?

Siriz helpt iedereen die te maken krijgt met een onbedoelde zwangerschap, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Je hoeft niet zelf onbedoeld zwanger te zijn om contact met ons op te nemen. Ook partners en (groot-) ouders kunnen bij ons terecht. Uiteraard werken wij ook samen met ketenpartners en verwijzers.