Kwaliteit

Siriz heeft het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor kwalitatief goede zorg. Siriz hanteert in haar zorg de methodiek Krachtwerk en is samenwerkingspartner van het programma Nu Niet Zwanger.

 

Tevredenheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cliënten van Siriz zijn zeer tevreden over de hulpverlening van Siriz. Dit is terug te zien in de waardering en reacties van cliënten.

 

De klanttevredenheid van de ambulante zorg is ook gebaseerd op de Consumer Quality Index (CQI). Cliënten die keuzebegeleiding van Siriz ontvingen, geven Siriz in 2022 gemiddeld het cijfer 8,8. Cliënten die ambulante begeleiding van Siriz ontvingen voor andere vormen dan keuzehulp geven Siriz gemiddeld het cijfer 9,5. Cliënten waarderen de kortdurende ambulante hulpverlening van Siriz met het rapportcijfer 8,9. De hulpverlening via chat wordt gewaardeerd met het rapportcijfer 9,1

Gemiddeld gaven cliënten het wonen bij Siriz het rapportcijfer 8,5. Het contact met de begeleider van Siriz werd gewaardeerd met het rapportcijfer 8

 

Medewerkers

Alle medewerkers en vrijwilligers van Siriz hebben een passend VOG. De beroepskrachten die werkzaam zijn in het primaire proces zijn allen geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De beroepskrachten die werkzaam zijn bij ondersteuning zijn geregistreerd bij het Registerplein. Medewerkers die keuzehulp verlenen, staan geregistreerd in het landelijk register keuzehulp van Fiom. Siriz vindt het belangrijk dat beroepskrachten werken volgens de beroepscode jeugd- en gezinsprofessionals en vakinhoudelijke richtlijnen, verantwoording afleggen en aanspreekbaar zijn op hun handelen. Siriz heeft een opleidingsplan. Hierdoor zijn bijscholing en training voor medewerkers integraal onderdeel van hun ontwikkeling. Zo houden zij hun kennis en expertise op peil. Daarnaast wordt de kwaliteit van de professionele inzet verder ontwikkeld in periodieke reflecties tussen beroepskrachten en de gedragswetenschapper. Siriz werkt volgens de norm ‘Verantwoorde werktoedeling’ en richtlijnen jeugdhulp.

 

Gedragscode

Siriz zorgt voor een veilig klimaat voor zowel cliënten als medewerkers andere gebruikers van onze diensten. Medewerkers van Siriz ondertekenen de gedragscode van Siriz. De gedragscode gaat onder andere over wat we van medewerkers verwachten rond respectvol en integer gedrag en verantwoord omgaan met vertrouwelijke gegevens. Er is een vertrouwenspersoon voor medewerkers. In 2021 hebben we het onderwerp integriteit aan de hand van casuïstiek aandacht gegeven op een bijeenkomst met alle medewerkers.

 

Interne en externe audits, directiebeoordeling

Elk voorjaar vindt de interne audit plaats, in de zomer de directiebeoordeling en in het najaar is er de externe audit door een auditor van Lloyds Register voor HKZ-certificering, de ISO-norm voor zorg en welzijn. In januari 2022 deed LRQA de externe audit en kreeg Siriz hercertificering voor het HKZ-keurmerk (compatibel met ISO 9001) voor de periode van drie jaar. Onze beide franchisenemers Chavah in Groningen en het Timohuis in Sliedrecht vallen ook onder de scope van het HKZ-keurmerk.

Maatregelen en acties die voortvloeien uit de audits en directiebeoordeling worden door het managementteam gevolgd en elk kwartaal wordt de status vastgesteld. Op deze manier blijven we methodisch en planmatig werken aan kwaliteit. Samen zorgen we ervoor dat de kwaliteit op orde blijft.

 

Cliëntenraad

Siriz kent een actieve cliëntenraad. Deze bestaat uit 3 leden en heeft een onafhankelijke ondersteuner. De raad denkt mee over het beleid en geeft Siriz tips en adviezen om de preventie, ondersteuning en zorg nog beter te laten aansluiten bij de wensen van onbedoeld zwangere vrouwen, inclusief hun partners en familie.

 

Siriz voldoet met bovenstaande aan de wettelijke eisen die gesteld worden: Jeugdwet, WMO-ondersteuning en kwaliteitseisen van VWS voor keuzehulp.